JUDGE DEMO

MEGU, KYOGO, HIRO


MALE Final

Atsuki vs AKIHISA | Final


FEMALE Final

スーパーYUKA vs Chika-J | Final


MALE Semifinal

TAA vs AKIHISA | Semifinal一休 vs Atsuki | Semifinal


FEMALE Semifinal

Chika-J vs tomoyo | SemifinalMisaking vs スーパーYUKA | Semifinal


MALE Quarterfinal

Dragon vs AKIHISA|QuarterfinalTAKE vs TAA|QuarterfinalSHO-TA vs Atsuki|Quarterfinal馬 vs 一休|Quarterfinal


FEMALE Quarterfinal

OKKU vs tomoyo |QuarterfinalAKUBI vs Chika-J|QuarterfinalAYUMI vs スーパーYUKA|QuarterfinalMisaking vs OYUKI|Quarterfinal